กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: 14 เมษายน 2020, 20:43:33 PM 
เริ่มโดย HONEY - กระทู้ล่าสุด โดย jak59
สวัสดีเพื่อนๆ โยธิน รุ่น 59  จำกูได้ป่าวว่ะ ไอ้เหน่อ ไง รหัส 22369 ถ้าจำไม่ผิดนะ 555  ม.1/4 , ม.2/4 , ม.3/4 , ม.4/7 , ม.5/7 , ม.6/7  ตอนนี้อยู่ใต้ จังหวัดพังงา รับราชการอยู่ ใครว่างผ่านมาทางนี้ทักมาครับ 0814157419

 2 
 เมื่อ: 23 กันยายน 2018, 13:43:34 PM 
เริ่มโดย anirute - กระทู้ล่าสุด โดย jak59
รายงานตัวครับ  ใครจำได้บ้าง "ไอ้เหน่อ" 55+

 3 
 เมื่อ: 03 กันยายน 2018, 13:52:49 PM 
เริ่มโดย I'M_POMME - กระทู้ล่าสุด โดย I'M_POMME
มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโยธินบูรณะทุกท่านที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นครับ...
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้


                  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ลำดับที่ 44. พลตรี พิสิทธิ์ สิงหราไชย รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
(ย.บ.11212 ด.ช.พิสิทธิ์ สิงหราไชย เข้าปี พ.ศ.2517 โยธินฯ รุ่นที่ 40)
ลำดับที่ 47. พลตรี สุรชาติ จิตต์แจ้ง ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
(ย.บ.10635 ด.ช.สุรชาติ จิตต์แจ้ง เข้าปี พ.ศ.2517 โยธินฯ รุ่นที่ 40)


                                 กองบัญชาการกองทัพไทย
ลำดับที่ 256. นาวาอากาศเอก ภูมิใจ เลขสุนทรากร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลอากาศตรี)
(ย.บ.16327 นาย ภูมิใจ  เลขสุนทรากร  เข้าปี พ.ศ.2524 โยธินฯ รุ่นที่ 44 (ม.ศ.รุ่นสุดท้าย)


                              กองทัพบก
ลำดับที่ 296. พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
(ย.บ.9568 ด.ช. สุรใจ จิตต์แจ้ง เข้าปี พ.ศ.2515 โยธินฯ รุ่นที่ 38)
ลำดับที่ 301. พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ รองเสนาธิการทหารบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
(ย.บ..11407 นาย สุชาติ ผ่องพุฒิ เข้าปี พ.ศ.2517 โยธินฯ รุ่นที่ 38)
ลำดับที่ 316 พลโท สันติ กิจมหานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
(ย.บ.10256 ด.ช. สันติ กิจมหานนท์ เข้าปี พ.ศ.2516 โยธินฯ รุ่นที่ 39)
ลำดับที่ 422. พลตรี วรวุฒิ วุฒิศิริ เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
(ย.บ.13235 ด.ช.วรวุฒิ วุฒิศิริ เข้าปี พ.ศ.2520 โยธินฯ รุ่นที่ 43)
ลำดับที่ 515. พันเอก อนุตร รัตนศึกษา เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก (อัตรา พลตรี)
(ย.บ.14718 ด.ช.อนุตร รัตนศีกษา เข้าปี พ.ศ.2521 โยธินฯ รุ่นที่ 44 (ม.รุ่นแรก) )


                                   กองทัพอากาศ
ลำดับที่ 803. พลอากาศโท ถาวร ศิริสัมพันธ์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
(ย.บ.10089 ด.ช.ถาวร ศิริสัมพันธ์ เข้าปี พ.ศ.2516 โยธินฯ รุ่นที่ 39)
ลำดับที่ 866. พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก
กรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
(ย.บ.16329 นาย พันธ์ภักดี พัฒนกุล เข้าปี พ.ศ.2524 โยธินฯ รุ่นที่ 44 (ม.ศ.รุ่นสุดท้าย) )
ลำดับที่ 923. นาวาอากาศเอก วัลลภ เทียนแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ (พลอากาศตรี)
(ย.บ.9564 ด.ช.วัลลภ เทียนแก้ว เข้าปี พ.ศ.2515 โยธินฯ รุ่นที่ 38)


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561

เครดิต : @สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ

ปล. ขออภัยหากมีรายชื่อตกหล่น/ต้องแก้ไข รบกวนช่วยตรวจสอบหรือเพิ่มเติมให้ต่อไปด้วยครับ และขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม้ด้วยครั

 4 
 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2018, 14:04:30 PM 
เริ่มโดย I'M_POMME - กระทู้ล่าสุด โดย I'M_POMME
ประชุม คณก.มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ 2/61
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00
        ด้วยประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร โรงเรียนโยธินบูรณะ เพื่อร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
        ระเบียบวาระที่ 1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
        ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561  เมื่อ 21 มี.ค.61
        ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องเพื่อทราบ
                 3.1  รายงานสถานภาพการเงิน รายรับ – รายจ่าย บัญชีมูลนิธิฯ
        ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเพื่อพิจารณา
                      4.1  เรื่องการมอบทุนมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะให้กับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ประจำปี 61
        ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ
        ระเบียบวาระที่ 6     ประธานกล่าวปิดประชุม
       จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
                         ขอแสดงควานับถือ
                         นาวาอากาศเอก เกียรติพงศ์  บุษปวัต / เลขานุการมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ         

 5 
 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2017, 03:14:59 AM 
เริ่มโดย theBoy - กระทู้ล่าสุด โดย theBoy
แก้ไขล่าสุด (3 ก.ค. 2560) ปรับปรุงคุณภาพไฟล์เสียง และ เพิ่มเพลงที่หายไป (Track 7 เพลงสามัคคีโยธินฯ)

จึงขอให้เพื่อนพี่น้องทุกท่านร่วมรำลึกกับบทเพลงแห่งความทรงจำกันอีกครั้ง


ฟังออนไลน์: https://www.yothinburana.org/yothinburana_song.php

YouTube PlayList: https://www.youtube.com/watch?v=oV12-a4QZwo&list=PLObZXDSwhF213CpX6Tpev2doRMzslB0ra

MP3 Download: http://www.yothinburana.org/mp3/YothinburanaSongFull.zip

ปล. มีเนื้อเพลง ที่ถูกต้อง ครบทุกเพลง ลงไว้ให้แล้วนะครับ ร้องตามกันได้เลย Smiley
.


 6 
 เมื่อ: 13 เมษายน 2017, 00:06:54 AM 
เริ่มโดย gintonix - กระทู้ล่าสุด โดย gintonix
อ้อออออออ 

 7 
 เมื่อ: 11 เมษายน 2017, 15:56:18 PM 
เริ่มโดย gintonix - กระทู้ล่าสุด โดย teerapat_kodomo
ตอนนั้น มัธยมต้น จะตั้งอีเมล เอาชื่อตัวเอง รวมกับกระป๋องแป้งที่วางบนโต๊ะคอม กลายเป็น teerapat_kodomo ครับ5555

 8 
 เมื่อ: 08 เมษายน 2017, 06:07:48 AM 
เริ่มโดย kukky rider - กระทู้ล่าสุด โดย somkid
ตามมาดู ครับผม
สวัสดีทุกๆคนครับ

 9 
 เมื่อ: 07 เมษายน 2017, 22:24:34 PM 
เริ่มโดย kukky rider - กระทู้ล่าสุด โดย gintonix
Common Baby 

 10 
 เมื่อ: 07 เมษายน 2017, 22:23:47 PM 
เริ่มโดย gintonix - กระทู้ล่าสุด โดย gintonix
เออ ว่าจะถามแต่นานแระ ทำไมต้อง โคโดโมะ 

หน้า: [1] 2 3 ... 10