พิมพ์หน้านี้ - ยินดีกับศิษย์เก่า ย.บ.วาระ ต.ค.61

:: เครือข่ายศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนโยธินบูรณะ :: Yothinburana Community ::

• Yothin Center • => มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ => ข้อความที่เริ่มโดย: I'M_POMME ที่ 03 กันยายน 2018, 13:52:49 PMหัวข้อ: ยินดีกับศิษย์เก่า ย.บ.วาระ ต.ค.61
เริ่มหัวข้อโดย: I'M_POMME ที่ 03 กันยายน 2018, 13:52:49 PM
มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโยธินบูรณะทุกท่านที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นครับ...
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้


                  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ลำดับที่ 44. พลตรี พิสิทธิ์ สิงหราไชย รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
(ย.บ.11212 ด.ช.พิสิทธิ์ สิงหราไชย เข้าปี พ.ศ.2517 โยธินฯ รุ่นที่ 40)
ลำดับที่ 47. พลตรี สุรชาติ จิตต์แจ้ง ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
(ย.บ.10635 ด.ช.สุรชาติ จิตต์แจ้ง เข้าปี พ.ศ.2517 โยธินฯ รุ่นที่ 40)


                                 กองบัญชาการกองทัพไทย
ลำดับที่ 256. นาวาอากาศเอก ภูมิใจ เลขสุนทรากร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตรา พลอากาศตรี)
(ย.บ.16327 นาย ภูมิใจ  เลขสุนทรากร  เข้าปี พ.ศ.2524 โยธินฯ รุ่นที่ 44 (ม.ศ.รุ่นสุดท้าย)


                              กองทัพบก
ลำดับที่ 296. พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
(ย.บ.9568 ด.ช. สุรใจ จิตต์แจ้ง เข้าปี พ.ศ.2515 โยธินฯ รุ่นที่ 38)
ลำดับที่ 301. พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ รองเสนาธิการทหารบก
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
(ย.บ..11407 นาย สุชาติ ผ่องพุฒิ เข้าปี พ.ศ.2517 โยธินฯ รุ่นที่ 38)
ลำดับที่ 316 พลโท สันติ กิจมหานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
(ย.บ.10256 ด.ช. สันติ กิจมหานนท์ เข้าปี พ.ศ.2516 โยธินฯ รุ่นที่ 39)
ลำดับที่ 422. พลตรี วรวุฒิ วุฒิศิริ เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
(ย.บ.13235 ด.ช.วรวุฒิ วุฒิศิริ เข้าปี พ.ศ.2520 โยธินฯ รุ่นที่ 43)
ลำดับที่ 515. พันเอก อนุตร รัตนศึกษา เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก (อัตรา พลตรี)
(ย.บ.14718 ด.ช.อนุตร รัตนศีกษา เข้าปี พ.ศ.2521 โยธินฯ รุ่นที่ 44 (ม.รุ่นแรก) )


                                   กองทัพอากาศ
ลำดับที่ 803. พลอากาศโท ถาวร ศิริสัมพันธ์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
(ย.บ.10089 ด.ช.ถาวร ศิริสัมพันธ์ เข้าปี พ.ศ.2516 โยธินฯ รุ่นที่ 39)
ลำดับที่ 866. พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก
กรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
(ย.บ.16329 นาย พันธ์ภักดี พัฒนกุล เข้าปี พ.ศ.2524 โยธินฯ รุ่นที่ 44 (ม.ศ.รุ่นสุดท้าย) )
ลำดับที่ 923. นาวาอากาศเอก วัลลภ เทียนแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ (พลอากาศตรี)
(ย.บ.9564 ด.ช.วัลลภ เทียนแก้ว เข้าปี พ.ศ.2515 โยธินฯ รุ่นที่ 38)


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561

เครดิต : @สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ

ปล. ขออภัยหากมีรายชื่อตกหล่น/ต้องแก้ไข รบกวนช่วยตรวจสอบหรือเพิ่มเติมให้ต่อไปด้วยครับ และขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม้ด้วยครับ[/b]