พิมพ์หน้านี้ - ประชุม คณก.มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ 2/61 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

:: เครือข่ายศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนโยธินบูรณะ :: Yothinburana Community ::

• Yothin Center • => มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ => ข้อความที่เริ่มโดย: I'M_POMME ที่ 23 สิงหาคม 2018, 14:04:30 PMหัวข้อ: ประชุม คณก.มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ 2/61 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
เริ่มหัวข้อโดย: I'M_POMME ที่ 23 สิงหาคม 2018, 14:04:30 PM
ประชุม คณก.มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ 2/61
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00
        ด้วยประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร โรงเรียนโยธินบูรณะ เพื่อร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
        ระเบียบวาระที่ 1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
        ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561  เมื่อ 21 มี.ค.61
        ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องเพื่อทราบ
                 3.1  รายงานสถานภาพการเงิน รายรับ – รายจ่าย บัญชีมูลนิธิฯ
        ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเพื่อพิจารณา
                      4.1  เรื่องการมอบทุนมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะให้กับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ประจำปี 61
        ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ
        ระเบียบวาระที่ 6     ประธานกล่าวปิดประชุม
       จึงเรียนมาเพื่อกรุณาเข้าประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
                         ขอแสดงควานับถือ
                         นาวาอากาศเอก เกียรติพงศ์  บุษปวัต / เลขานุการมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ